Department Setting
Home > The College > Department Setting


 

 

College Administration

 

  Dean   Xu Jialu

 

 

   
  Executive Dean   Zhu Ruiping

  Comprehensive work of the College

 

 58801138  
 58807718(Fax)
 Main Building B311B
  Deputy Dean   Li Weidong

  Research, postgraduate teaching

 

 58801899  Main Building B318
  Ru Shuyuan

 Undergraduate, language student and non-degree student teaching and research

 

 58800719  Main Building B312
  Dean Assistant   Fu Xuefeng

 Undergraduate, language student and non-degree student teaching assistance

 

 58800719  Main Building B312
  Yang Quan

 Research and postgraduate teaching assistance

 

 58801899  Main Building B309
  Office Director   Liu Xiaojia

  Office administrative affairs

 

 58808101  
 58801788(Fax)
 Main Building B305B
  Office Clerk   Zhao Jin

  Computers, networks and 
 other resources management

 

 58800717  Main Building B303
  Zhao Rong

  Cashier, Scientific Secretary, and      senior visiting scholar procedures settlement

 

 58802899  Main Building B305C
  An Xiuling

  Copy and mail distribution

 

 58808101  Main Building B305B
  Academic Secretary   Hong Pingying

  Postgraduate teaching

 

 58800390  Main Building B305A
  Li Huan

  International undergraduate and
  language student teaching

 

 58809613  Main Building B305A
 Student Office Clerk  Wang  Zhenzhu

  Person in charge of student affairs

 

 58807708  Main Building B3
  Guan Zixu

  Full-time instructor

 

 58806958  Main Building B311B
  Xu Tang

International student activity organization

 

 58808101  
  He Wanlin

  Assistant of student affairs

 

 58806958  Main Building B311B
  International 
  Student Library
  Lu Yuxia

  Teaching material management

 

 58808234  No. 1 International 
Students Apartment F1
  BaiQixing

  Teaching material management

 

 

Departments and Institutes

 

 Chinese Teaching Department  Pedagogy Office

  Director: Sheng Shuangxia

  Li Yanchun, Lu Huayan, Wang Jiankun, Sheng Shuangxia, Li Na, Wang Picheng, Yang Quan

 

  Main Building B309
 Chinese Learning & Cognition Office

  Director: Xu Caihua

  Zhu Zhiping, Xu Caihua, Hu Xiumei, Sun Hongjuan, Bu Yanxin, Huang Xiaoqin, Shi Fenru, Wang Zhenzhu

 

 
 Cultural Communication Department  Chinese Culture Office

  Director: Wang Xuesong

  Wang Xuesong, Li Chunyu, Li Weidong, Song Zhiming, Zhou Weibing, Jia Xiaohan, Zhao Hongbo 

 

  Main Building B324
 Cultural Communication Office

  Director: Wu Chengnian

  Qi Hua, Wu Chengnian, Sun Lifeng, Zhang Chunyan

 

  Main Building B311A
 Chinese Language Department  Phonetics & Grammar Office

  Director: Ke Hang

  Feng Liping, Zhou Yi, Wang Jianxi, Shen Dongyue, Wu Fangmin, Ke Hang, Ru Shuyuan, Ma Xinyu, Jiao Yihe


 

  Main Building B207
 Character & Vocabulary Office

  Director: Lv Yuhui

  Zhu Ruiping, Lv Yuhui, Liu Lanmin, Li Tong, Zhang Hui, Li Shenyu, Chen Yin, Wang Qi, Fu Xuefeng, Yin Jie, Hu Renfen

 

  Main Building B205
  Research Institutes

  Confucius Institute Development Strategy Institute

 

 

  Chinese Culture Overseas Transmission Institute

 

 

  Curriculum & Pedagogy Institute

 

 

  International Chinese Education Faculty Training Institute

 

 

  Overseas Adalescents & Children Chinese Teaching Institute

 

 

 


Beijing Normal University, College of Chinese Language and Culture  The record number:110402430002  Tel:010-58801111  Copyright © 2019 Beijing Normal University. All rights reserved  Technical support:古奇斯科技